top of page

מכרזי B.O.T

בשנים האחרונות תופסים תאוצה  שיתופי פעולה בין גופים ציבוריים לבין גופים פרטיים (יזמים) להקמת מיזמים (פרויקטים) ציבוריים, במימונם של הגופים הפרטיים, המסתייעים בבנקים ומוסדות כספיים למיניהם (Public Private Partnership - P.P.P ).

​​​קיימות מספר אפשרויות לשיתופי פעולה כאלה, כאשר הבולטים בהם הינם:

א. P.F.I - Private Finance Initiative - יוזמה מימונית פרטית.

היזם הפרטי מקים ומממן את הפרויקט הציבורי והתשלומים ליזם נובעים מהגוף הציבורי, מזמין העבודה ולא מהציבור המשתמש בפרויקט.

ב. B.O.T - Build Operate Transfer - הקם, תפעל, מסור. היזם הפרטי מקים ומממן את הפרויקט הציבורי, מתפעל אותו לאורך כל תקופת הזיכיון והכנסותיו של היזם מהפרויקט נובעות בעיקר מהציבור המשתמש בפרויקט לאורך השנים.

ג. D.B.O.T - Design Build Operate Transfer - תכנן, הקם, תפעל ומסור. היזם במקרה זה הוא גם המתכנן של הפרויקט.

ד. B.O.O - Build ,Own,Operate - הפרויקט הציבורי מבוצע ומתופעל על קרקע פרטית ע"י גוף פרטי עבור הגוף ציבורי.

 

חברתנו מתמקדת בשיתופי פעולה מסוג  B.O.T

​מכרזים ועסקאות B.O.T מתאימים לא רק לפרויקטים לאומיים גדולים אלא גם למיזמים ציבוריים קטנים יותר, כגון: הקמת מעון יום או גן ילדים, חניון ציבורי, מרכז ספורט ועוד.

במסגרת מכרז מסוג B.O.T הגופים הציבוריים מעמידים את הקרקע שברשותם למכרז בין יזמים פרטיים לצורך הקמה ותפעול של מיזם (פרויקט) ציבורי, לתקופת זיכיון מוגדרת (שאינה עולה על 299 חודשים).

​​הפעולות הנדרשות ע"י הגוף הציבורי לצורך הכנת המכרז והתקשרות בעסקות ה- B.O.T כוללות, בין השאר, איתור קרקע מתאימה והכשרתה למטרות הפרויקט מבחינה סטטוטורית, הכנת תכניות בניה מנחות או מפורטות, מפרטים טכניים, לוחות זמנים, הכנת תכניות תפעול, בדיקת היבטי מיסוי, ביטוחים, הכנת סקרים מוקדמים ומודלים כלכליים, הכנת מערכת מתאימה של חוזי התקשרות, בטחונות מתאימים, הסדרי מימון ועוד.

מכרזי B.O.T מהווים כלי משמעותי העומד לטובת הרשות לביצוע פרויקטים ציבוריים באופן יעיל, באמצעות יזמים מתאימים, בעלי יכולת פיננסית ותפעולית מוכחת, ובעלי מומחיות בפרויקטים מסוג זה.

מאחר ואין מדובר במכרזים סטנדרטים, על הגוף הציבורי להיעזר בצוות יועצים מתאים ובעל ניסיון בתחום הנדרש, הן לצורך הכנת החומר למכרז, בדיקתו, קבלת החלטות מתאימות תוך הליך המכרז, בחירת הזוכה במכרז והן לליווי הפרויקט על כל שלביו עד לקבלתו מהיזם.

פרויקטים שבוצעו ע"י חברת חלוקי נחל

  • עיריית הרצליה - מכרז BOT להקמת מעונות סטודנטים.

  • עיריית חדרה - מכרז DBOT להקמת מכרז ספורט, נופש ומסחר.

  • עיריית גבעתיים - מכרז DBOT  להקמת "חניון הורד" - חניון תת קרקעי בן חמש קומות.

  • עיריית בת ים – מכרז DBOT להקמת אצטדיון עירוני.

  • מועצה מקומית זיכרון יעקב – מכרז BOT למבנה עירייה, חניון ציבורי, משרדים ומגורים.

  • מועצה מקומית כפר קרע – מכרז  DBOT להקמת בריכת שחיה ונופש.

  • עיריית גבעתיים –מכרז DBOT  להריסת מבנה והקמת חניון תחתיו.

bottom of page