top of page

תחשיבים כלכליים

חברתנו עוסקת בהכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר על פי הנהלים של משרד הפנים ובעלת

ניסיון רב בפיתוח מודלים כלכליים כמותיים אשר מותאמים לבסיס התחשיב המוצע.

 

עבודתנו כוללת:

  • בדיקת כדאיות להכנת חוקי עזר ברשות.

  • סקירת אפשרויות להכנת חוקי עזר והטלתם על תושבים על ידי הרשות.

  • סקירת יתרונות וחסרונות אשר ייווצרו לאחר פרסום חוקי העזר.

  • התייחסות לאפשרויות גביית ההיטלים והמלצה לרשות לגבי האפשרות העדיפה ביותר.

 

הכנת תחשיב לאגרת אשפה להיטל הטמנה 

 

בעקבות החלטת בג"צ מיום 18/5/2017 בעניין חב' סלע קפיטל נ' עיריית יבנה אשר אוחד עם ע"א עיריית חיפה נ' מלונות דן (להלן "בג"צ עיריית יבנה"), על הרשויות המקומיות להיערך לנושא פינוי הפסולת מעסקים בתחומן.

 

בית המשפט העליון, פסק כי על משרד הפנים לפרסם את אמות המידה הארציות לחקיקת חוקי עזר בנושא פינוי פסולת מעסקים.

 

פסיקת בג"צ עיריית יבנה דנה בחוקיות חוק העזר של עיריית יבנה, אשר קבע מנגנון לקביעת כמות האשפה הבסיסית, אותה הרשות מפנה מבית העסק על חשבונה.

 

בית המשפט העליון קצב לוחות זמנים לקביעת אמות המידה והגשת חוקי העזר

 

בג"ץ קבע כי משרד הפנים יפיץ לכל הרשויות המקומיות את אמות המידה לחוקי העזר בתחום האשפה עד ה- 1.8.2017.

 

כמו־כן, קבע בית המשפט נ׳ על הרשויות המעוניינות להגיש חוקי עזר בתחום בלוויית התיקונים המוצעים צריכות לעשות זאת עד ל- 31.12.2017.

 

משרד הפנים מחויב לאשרם עד ליום ה- 31.3.2018.

 

לוח הזמנים שקצב בית המשפט מחייב את הרשויות המקומיות להתארגנות מהירה ויעילה בנושא

ומתן פתרונות מקצועיים ויצירתיים הכוללים הכנת תחשיבים על בסיס הקריטריונים שקבעו על-ידי משרד הפנים .

 

הפתרון המתבקש הוא קביעת מודל אחיד של חוק העזר והעקרונות התחשיביים

 

עם פרסום הנחיות משרד הפנים ועל-מנת להקל את אישור התיקונים מול משרד הפנים בלו״ז הקצוב יש צורך במודל אחיד לחוקי העזר, ומתן בקביעת קריטריונים לתחשיבים הכלכליים עבור ההיטלים. לשם כך נדרשות הרשות לליווי מקצועי ומנוסה בתחום זה.

 

ליווי וייעוץ כלכלי בתחום חוקי העזר מחייב בחירה במקצועיות ובניסיון

 

חברתנו והעובדים מטעמה בעלי ניסיון רב בהתאמת חוקי העזר ועדכונם ע"פ הנחיות משרד הפנים ובבניית מודלים כלכליים לתחשיבים הנלווים להם.

 

אנו מציעים ליווי וייעוץ פרטני בחקיקת חוק העזר לפינוי אשפה ועריכת תחשיב על בסיס הקריטריונים שיקבעו על-ידי משרד הפנים ובתיאום מלא עם גורמי הרשות המקומית. השירות המוצע על-ידינו כולל מעטפת כוללנית, המשלבת מגוון רחב של אנשי מקצוע המעניקים פתרונות ברמת תפירה אישית", תוך שימת דגש על מקצועיות ושירות ושירותיות.

bottom of page