top of page

​מיצוי פוטנציאל הכנסות

תחום המיסוי העירוני ותחום האגרות והיטלי הפיתוח צוברים תאוצה ועוברים שינויים מהותיים

באופן תכוף, אם בשל שינויים רגולטוריים ואם בעקבות פסיקות והלכות שונות. 

הטיפול בתחומים אלו מצריך יכולות מולטידיסיפלינריות בתחומים רבים – מודדים, שמאים,

כלכלנים ומשפטנים. הטלת מטלות רבות על המגזר המוניציפאלי תוך קצוץ במשאבים

שהעמידה המדינה בעבר עלולים להביא למצב בו רשות מקומית שאינה גובה את המיסוי,

האגרות וההיטלים באופן מלא, תהפוך מרשות עצמאית לגרעונית.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה

לחברתנו יכולת מוכחת בסיוע להטלת וחיוב המיסים העירוניים, האגרות וההיטלים באופן מדויק, אשר מבטיח שהרשות המקומית תקבל את מלוא ההכנסות המגיעות לה

חברת חלוקי נחל הינה חברה לייעוץ כלכלי בתחום המוניציפאלי ומומחית במציאת חיובי חסר והתאמתם למציאות בשטח ולדין הקיים בגין מיסוי עירוני, בהם: חיובי ארנונה לעסקים, היטלי הפיתוח, היטלי השבחה, תביעות שווי שימוש, קרן חניה ועוד.


לאורך השנים, טיפלה החברה ונציגיה בנכסים ופרויקטים רבים בכל רחבי הארץ, בהם הושגו על ידה הכנסות כספיות בהיקף של מאות מיליוני ₪.


תחומי הפעילות המרכזיים של החברה הינם ארנונה והיטלי פיתוח:


ארנונה - טיפול מקיף בחיובים שוטפים, חובות עבר ושומות מוגדלות יזומות הכוללות רכיבים רטרואקטיביים מטעם הרשויות המקומיות.


היטלי פיתוח - טיפול מקיף להעמדת חיובים בגין היטלי פיתוח (מים, ביוב, תיעול, סלילה ושצ"פ) כתנאי למתן היתרי בניה, בגין שומות יזומות עבור עבודות תשתית אזוריות או מסיבות אחרות לנכסים קיימים.


מניסיוננו העשיר בתחום, הוכחנו במשך השנים, כי חלק ניכר מהתשלומים והחיובים של רשויות מקומיות ותאגידי המים נדרש ו/או שולם בחסר.

גם במקרים בהם נראה כי אין מקום לטיפול ולאחר שגורמי העירייה בדקו אותם, הצלחנו לא אחת "להוציא מים מן הסלע" ולהביא להכנסה נוספת לרשות המקומית.

הטיפול כולל את כל מטריית השירותים הנדרשת להשגת התוצאות הגבוהות ביותר, הניתנות להשגה, עבור ברשות המקומית.

בדיקת חיובי המס העירוניים, בין אם מדובר בחיובי ארנונה שוטפים ובין אם מדובר בחיובים כתנאי להיתר בניה, הופכת היום להכרחית, הרבה יותר משהייתה בעבר.

bottom of page